Инјекција со полиуретан

Објект

2 машини за СТП

1 ГЕЛ машина

2 компјутери машина

1 машина за примерок

Годишен излез

Влошка од 2 милиони пар